bookŹródła

Leksykon genealogiczny PDF Drukuj Email

Ahnentafel - Tablica ascendentów

Inaczej system Sosy-Stradonitza. Jest to wywód przodków, często mylony z rodowodem. Jest to jedna z form prezentacji drzewa genealogicznego. Zawiera zestaw osób od których dana osoba pochodzi, zarówno po mieczu, jak i po kądzieli. Ahnentafel przedstawiany w postaci listy bądź drzewa, nie uwzględniania rodzeństwa. Wpis dla każdej osoby powinien zawierać jak najwięcej danych o niej - wszystkie imiona, datę i miejsce urodzenia i śmierci. Ahnentafel wyróżnia ściśle określony system numeracji poszczególnych osób. Probanta oznacza się numerem 1, jego ojca numerem 2, matkę - numerem 3.

Ascendent

Przodek danej osoby. Używa się również pojęcia "wstępny". Obejmuje rodziców, dziadków, pradziadków, prapradziadków itd. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii prostej. 

Descendent

potomek danej osoby. Używa się również pojęcia "zstępny". Obejmuje dziecko danej osoby, jej wnuka, prawnuka, praprawnuka itd. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii prostej.

Drzewo genealogiczne

Jest to zestawienie potomków sporządzonych dla jednej osoby. Drzewo genealogiczne może zawierać zarówno potomków i przodków danej osoby.

Dziedziczenie

Przekazywanie potomstwu genów. Mechanizmy dziedziczenia opisuje genetyka. Na skutek dziedziczenia są dziedziczone na całe życie takie cechy jak: wzrost, kształt ciała, kolor włosów, oczu, kształt żuchwy oraz choroby.

Filiacja

Stosunek genealogiczny zachodzący pomiędzy 2 osobami, z których jedna pochodzi od drugiej. Filiacja nie obejmuje linii bocznej, obejmuje tylko 2 osoby, bez linii prostej. Występuje filiacja bezpośrednia pomiędzy rodzicem a dzieckiem oraz pośrednia, pomiędzy dalszym przodkiem i potomkiem (dziadek-wnuczka). 

Genealogia

Połączenie słów pochodzących z greki, gdzie "genea" oznacza "ród", a "logos"- "słowo","wiedza". genealogia zajmuje się więziami rodzinnymi na podstawie zachodzącego w nich pokrewieństw i powinowactwa.nauka ta szczególnie interesuje się wybranymi rodzinami, ich pochodzeniem oraz relacjami rodzinnymi. Badania prowadzone na podstawie źródeł i metryk są bazą do stworzenia różnych tablic genealogicznych, np. w formie drzewa genealogicznego. 

Genetyka

Ze starożytnej greki "genesis"-pochodzenie. Jest to cześć biologii, zajmującej się naturą i funkcjonowaniem procesu dziedziczenia. We wczesnych fazach badań genetycznych (koniec 19. i początek 20. wieku) wychodzono z błędnego założenia, że z pomocą genealogicznych danych, jak np. drzewo rodowe, można określić dziedziczenie poszczególnych cech.

Historia lokalna

Dotyczy poszukiwań historycznych zajmujących się lokalnym obszarem. Najczęściej zajmują się nią lokalni historycy czy prywatni pasjonaci historii. Zajmują się przede wszystkim codziennymi wydarzeniami i przedstawieniem miasta w kronikach miejskich.   

Koicja

Relacja genealogiczna pomiędzy dwoma osobami płci odmiennej, w wyniku której przyszli na świat potomkowie.Najczęstszą formą koicji jest małżeństwo, które nie jest wymagane w genealogii.

Kroniki

Chronologiczny opis wydarzeń, nie zawierający szczegółowych analiz wydarzeń, ale zawierające podsumowanie oraz komentarz autora. najczęściej opisują wydarzenia z życia państwa lub innych instytucji. kroniki miast prowadzone były wcześniej w kościołach i szkołach przez księży lub nauczycieli wiejskich. Obecnie najczęściej zajmują się tym nie tyle historycy, co prywatne osoby, które interesuje historia jego miasta.

Księgi metrykalne

Dzielą się na: 
  • Księga Ochrzczonych (Liber Baptisatorum) lub Księga Urodzonych (Liber Natorum)
  • Księga Zaślubionych (Liber Matrimonium lub Liber Copulatorum)
  • Księga Zmarłych (Liber Mortuorum lub Liber Defunctorum) albo Księga Pochowanych (Liber Sepultorum)

Księgi parafialne

Są to dokumenty wytworzone w kancelarii parafii lub innej jednostce organizacyjnej związku wyznaniowego. Bardzo często stanowią główne źródło poszukiwań genealogicznych.  Obejmują one księgi metrykalne, konsystorskie, raptularze i sumariusze.

Linia matrylinearna

Linia przodków lub potomków wyłącznie kobiecych, w którym dzieci automatycznie po urodzeniu włączane są do grupy matki i pozostają jej członkami przez całe życie. Dotyczy dziedziczenia nazwisk rodowych, przywilejów po matce, czy dziedziczenia majątku po krewnym ze strony matki (np. po jej bracie). W linii tej nigdy nie występują mężczyźni, chyba że jako ostanie ogniwo.

Linia patrylinearna

Linia przodków lub potomków wyłącznie męskich czyli ojciec, ojciec ojca, dziadek ojczysty ojca, itp.w którym dzieci automatycznie po urodzeniu włączane są do grupy ojca i pozostają jej członkami przez całe życie. Dotyczy dziedziczenia nazwisk rodowych, przywilejów po matce, czy dziedziczenia majątku nie tylko po ojcu, ale również po krewnych ze strony ojca. W genealogii w to linia dziedziczenia nazwiska.

Onomastyka

Badanie nazw własnych.jest to dział nauki o nazwie językoznawstwo. Zajmuje się pochodzeniem i specyfika właściwości nazw własnych (imion i nazwisk, nazw miast, rzek itd.). Z onomastyką spokrewnieni są obszary badań takie jak etymologia (badająca pochodzenie słów) i genealogia, ponieważ nazwy odgrywają dużą rolę w wielu obszarach życia.

Pokrewieństwo

o pokrewieństwie mówimy, kiedy2 osoby posiadają przynajmniej jednego wspólnego przodka.

Powinowactwo

Określenia dla stosunków łączących jednego małżonka z krewnymi drugiego.

Po mieczu

Relacja genealogiczna od strony ojca.  Każda osoba w drzewie genealogicznym ma przodków po kądzieli i po mieczu, lecz dla dla probanta to oznaczenie nie zmienia się. Używa się również określenia ojczysty. Wszystkich męskich przodków po mieczu nazywa się linią męską (patrylinearna).

Po kądzieli

Relacja genealogiczna od strony matki. Każda osoba w drzewie genealogicznym ma przodków po kądzieli i po mieczu, lecz dla dla probanta to oznaczenie nie zmienia się. Używa się również określenia macierzysty. Wszystkich damskich przodków po kądzieli nazywa się linią żeńską (matrylinearna).

Załamanie rodowodu

Opisuje sytuację, w której poprzez małżeństwo wewnątrz rodziny liczba członków drzewa jest mniejsza niż oczekiwana.

 

dodajdo.com

 

Dołącz do nas!

Utwórz drzewo genealogiczne i pozostań w kontakcie ze swoją rodziną.

moikrewni.pl
  • Całkowicie bezpłatne i dziecinnie proste.
  • Zaproś swoich krewnych do wspólnej zabawy.
  • Pewny: Tylko Ty i Twoi krewni możecie zobaczyć Twoje drzewo genealogiczne.
start